小学6年级语文下册3-4单元看拼音写词语读读写写,读读记记全要

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/17 05:52:47

小学6年级语文下册3-4单元看拼音写词语读读写写,读读记记全要
小学6年级语文下册3-4单元看拼音写词语
读读写写,读读记记全要

小学6年级语文下册3-4单元看拼音写词语读读写写,读读记记全要
第三单元:读读写写shū jí hán hu jiān ruì chōu tì kǒng bù cū bào mó guǐ
( ) ( )( )( )( )( )( )
féi pàng kǔ xíng cán bào fěi tú jū liú wō tóu bāo xuē
( ) ( )( )( )( )( ) ( )
xīng wàng jiě jiù āi sī luàn péng péng chuī shì yuán
( )( )( )( ) ( )
jīng bīng jiǎn zhèng sǐdéqísuǒ zhòng yú tàishān qīng yú hóng máo
( )( )( )( )
zhàn dì tū jī xiàn rù chōnɡ jǐnɡ zǔ jī diǎn rán xìnɡ mìnɡ
读读记记:( )( )( )( )( )( )( )
jiāo jí shěn yuè chén shè jí qí zhuàn yǐ ɡé bì sī suǒ
( )( )( )( )( )( )( )
rè ténɡ ténɡ
( )
第四单元:读读写写
ɡuāi qiǎo wéi qún yìnɡ bì liè fènɡ chú chuānɡ jī’è lǐ bài
( )( )( )( )( )( )( )
shēnɡ xiù róu zhòu hūn’àn mī fenɡ sǒnɡ jiān yī lǚ dú dǎ
( )( )( )( )( )( )( )
piě zuǐ qī fù chōu yē xiá zi dònɡjiānɡ dòu xiào cuàn ɡuò
( )( )( )( )( )( )( )
dǎ jiǎo ɡū ér tián mì shènɡ dàn jié hēi hū hū xiào mī mī
( )( )( )( )( )( )
读读记记
wú lài xiōnɡ hàn cǎn bái jiù yuán dàn wànɡ yōu yù qǐ chū
( )( )( )( )( )( )( )kǔ mèn xiāo jí yóu shǒu hào xián luò huānɡ ér táo yú ɡuàn ér rù
( )( )( )( )( )
mǎn bù zài hū tiān yá hǎi jiǎo wén suǒ wèi wén yǔ shì ɡé jué
( )( )( )( )

六年级下册看拼音写词语练习(一)
一单元
nuó yí zhēng róng yóu sī chā yāng kū wěi jī yè xìng ér
( )( )( )( )( )( )( )
yī fān kǎo yàn duàn liàn zhuǎn huà yō...

全部展开

六年级下册看拼音写词语练习(一)
一单元
nuó yí zhēng róng yóu sī chā yāng kū wěi jī yè xìng ér
( )( )( )( )( )( )( )
yī fān kǎo yàn duàn liàn zhuǎn huà yōu yǎ chì luǒ luǒ
( )( )( )( )( ) ( )
zhuān xīn zhì zhì wú yuán wú gù yǔ zhòng xīn cháng
( )( ) ( )
kuáng fēng bào yǔ bó bó shēng jī ( ) ( )
二单元
là yuè chū xún zhǎn lǎn suàn bàn jiǎo zi fěi cuì zá bàn
( )( )( )( )( )( )( )
zhēn zi lì zi bào zhú fēng zheng yù bèi cǎi pái biān pào
( )( )( ) ( ) ( )( )( )
jié rán sì yuàn cǎi huì guàng miào huì zhāng dēng jié cǎi
( )( )( )( ) ( )
mài yá táng zǒu mǎ dēng líng qī bā suì wàn xiàng gēng xīn
( ) ( )( ) ( )
六年级下册看拼音写词语练习(二)
三单元
shū jí hán hu jiān ruì chōu tì kǒng bù cū bào mó guǐ
( ) ( )( )( )( )( )( )
féi pàng kǔ xíng cán bào fěi tú jū liú wō tóu bāo xuē
( ) ( )( )( )( )( ) ( )
xīng wàng jiě jiù āi sī luàn péng péng chuī shì yuán
( )( )( )( ) ( )
jīng bīng jiǎn zhèng sǐdéqísuǒ zhòng yú tàishān qīng yú hóng máo
( )( )( )( )
四单元
guāi qiǎo wéi qún yìng bì liè fèng chú chuāng jī è lǐ bài
( )( )( )( ) ( )( )( )
shēng xiù róu zhòu hūn àn mī feng yī lǚ dú dǎ piě zuǐ
( )( )( ) ( )( )( )( )
qī fù chōu yē xiá zǐ dòng jiāng dòu xiào cuàn guò gū ér
( )( )( )( )( )( )( )
dǎ jiǎo tián mì shèng dàn shù hēi hú hu xiào mī mi
( )( )( ) ( ) ( )
六年级下册看拼音写词语练习(三)
五单元
fēn xī wán qiáng qīn shí yǐn tuì fá lì róng yù tóu xián
( )( )( ) ( )( )( )( )
juān zèng dàn shēng xǐ zǎo jī xiè méi guī lǐng yù lǐ chéng bēi( )( )( )( )( )( ) ( )
nì shí zhēn zhuó yǒu chéng xiào sī kōng jiàn guàn jiàn wēi zhī zhù
( )( ) ( )( )
wú dú yǒu ǒu
( )
日积月累
bǎi liàn chéng gāng fā fèn tú qiáng jiān chí bù xiè
( )( )( )
yíng nán ér shàng jí sī guǎng yì qún cè qún lì gé gù dǐng xīn
( )( )( )( )
biāo xīn lì yì dú chū xīn cái jǔ yī fǎn sān shí shì qiú shì
( )( )( )( )
gè shū jǐ jiàn bù chǐ xià wèn chù lèi páng tōng jīng yì qiú jīng
( )( )( )( )
gǔ wéi jīn yòng
( )

收起