calender怎么读

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/31 02:28:44

calender怎么读
calender怎么读

calender怎么读
calender 英['kælɪndə] 美['kæləndə]
n.砑光机;(伊斯兰教)托钵游方僧
vt.以砑光机砑光;[纸]轧光,[机]上轮压机
第三人称单数:calenders;过去分词:calendered;名词复数:calenders;...
[例句]This is the calender of december.
这是12月份的日历.

[英] [ˈkælində] [美] [ˈkæləndɚ]

英['kælɪndə] 美['kæləndə]